Interne Klachtenprocedure

Huisman & Partners streeft er naar om haar dienstverlening steeds te verbeteren. Daarbij is uw mening belangrijk. Mogelijk bent u niet tevreden met de geleverde dienstverlening van uw adviseur bij Huisman & Partners en heeft u een klacht. Laat het ons weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Onze definitie van een klacht:
Iedere melding van een klant waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is, gelet op de teleurstelling bij de klant, dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van Huisman & Partners.

Niet tevreden?
Wanneer u ontevreden bent over bepaalde zaken tijdens het adviestraject en u heeft een klacht, neem eerst contact op met uw adviseur om tot een oplossing proberen te komen.

Lukt dit niet? Dan kunt u dit melden bij de directie. Deze zal u vragen uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. U kunt uw klacht sturen per e-mail naar contact@huismanpartners.nl of per post naar Huisman & Partners (t.a.v. de directie), Pompmolenlaan 13, 3447 GK Woerden. De directie van Huisman & Partners is ook de klachtverantwoordelijke en contactpersoon in uw klachtdossier. Uiteraard zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan conform onze privacyverklaring.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin u wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen wij verwachten uw klacht op te kunnen lossen. Uitgangspunt is altijd dat de klacht zo snel mogelijk zal worden beantwoord. We streven ernaar de klacht binnen één maand naar tevredenheid af te wikkelen.

Niet tevreden over de afwikkeling?
Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit eveneens melden bij de directie. We zullen dan opnieuw met u in overleg gaan over uw ontevredenheid voor wat betreft de afwikkeling met als doel uw en onze standpunten helder te krijgen. Op basis van hoor- en wederhoor gaan wij in overleg met u om tot een acceptabele afwikkeling te komen.

Verplichtingen opdrachtnemer
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende Gedrags‐ en Beroepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie‐ en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags ‐ en Beroepsregels toezenden.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

KiFid
Mocht u niet tevreden zijn over deze poging uw klacht naar tevredenheid af te wikkelen heeft u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). Voor het indienen van uw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kunt u terecht op de website www.kifid.nl